Νομοθεσία

ΑΠΟΦ. 39579/649 της 30.10/20.11.1997 (ΦΕΚ 1021Β’).
(Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου Ανελκυστήρα).

pdfIcon

Π.Δ. 455 της 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169Α’).
(Περί όρων και προυποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προυποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών).

pdfIcon

ΑΠΟΦ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 της 22.12.2008 (ΦΕΚ 2604Β΄).
(Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων).

pdfIcon

ΑΠΟΦ. Φ9.2/29362/1957 της 8/21.12.2005 (ΦΕΚ 1797Β΄).
(Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων).

pdfIcon

ΑΠΟΦ. 39507/167/Φ.9.2 ΤΗΣ 12/13.4.2016 (ΦΕΚ 1047Β΄).
(Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες).

pdfIcon

Ν. 4067 ΤΗΣ 9.4.2012 (ΦΕΚ 79Α΄).
(Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

pdfIcon

Β.Δ/ΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 37 ΤΗΣ 23.12.65/17.1.66 (Φ.Ε.Κ. 10 Α΄)
Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων.

pdfIcon

Ε.Ν. 81.1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛ.Ο.Τ.
(Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων).

pdfIcon

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ΄).
(Κτιριοδομικός Κανονισμός).

pdfIcon

 ΚΥΑ Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08
Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

pdfIcon